Rol van de ...

Iedereen die betrokken is bij het trainingsproces moet de sporter centraal stellen en heeft daarom een ondersteunende rol. Dat kan pas tot stand komen wanneer er een goede samenwerking is tussen trainers, familie, partner, dokter, kine, sportpsycholoog, voedingsdeskundige, directie en leerkrachten van de school, federatie, overheid/Sport Vlaanderen, vrijwilligers, club …

… TRAINER

Trainersdiploma:

 • Trainer A, Topcoach

Kenmerken:

Trainingsaccenten:

 • Richting en structuur geven blijft belangrijk.
 • Correcte afspraken over doelen en verwachtingen
 • Geïndividualiseerde, resultaatgerichte trainingsplanning

… CLUB

Aandachtspunten:

 • Concreet financieel actieplan voor topsportwerking
 • Faciliteren van overlegmomenten tussen ouders, trainers en externen (dokter, kine, psycholoog, diëtist …) met het oog op opvolging ontwikkeling sporters.
 • De club heeft een vast opleidingstraject voor talentvolle sporters.
 • Er is een veilige opbouw met een lage belasting voor het lichaam van de sporter (aanwezigheid van valkuilsituatie, crashmatten en gordels), alsook is de wedstrijdopstelling mogelijk.
 • Topsporters worden begeleid door een interdisciplinair team.
 • Voldoende trainingsuren faciliteren met extra trainingsstages (met respecteren van voldoende rust, richtlijn 4 of 5 weken).
 • Interesse en betrokkenheid in trainingsproces en wedstrijdresultaten van de sporter behouden indien sporter in topsportschool traint.
 • Succes vieren met betrokkenen en communiceren (intern en extern).
 • Gezond en ethisch sportklimaat creëren waarin trainers en bestuur de gedrags- en ethische code ondertekenen, en een aanspreekpunt Integriteit is aangesteld.

Taakomschrijving:

De verschillende actoren binnen de club (trainers, sporters, vrijwilligers, ouders, partners …) ondersteunen en faciliteren om samen de missie van de club te realiseren, waar de sporter in de best mogelijke omstandigheden kan sporten, aangepast aan zijn noden, wensen en mogelijkheden.

Het bestuur is de verbindende factor tussen de verschillende actoren.

… OUDER

Aandachtspunten:

 • Verwachtingen over de wedstrijdprestaties van de sporter moeten goed afgestemd worden met de sporter, trainers én ouders, zodat iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft. Lees hier belangrijke tips en tricks om op een gepaste manier om te gaan met resultaten
 • De voornaamste bijdrage van ouders is hun kind onvoorwaardelijk blijven steunen en positief stimuleren.
 • De taak van de ouder om de agenda van de sporter mee te bepalen vermindert, aangezien de sporter steeds meer zelfstandig wordt.
 • Logistieke ondersteuning: ouders betalen trainings- en eventueel wedstrijdkosten, trainingsbenodigdheden en andere kosten (bv. kinesist). Sommige sporters zullen in de loop van deze fase financieel onafhankelijk worden (door werk of ondersteuning) en die taak vervolgens op zich nemen.
 • Ouders kunnen een actieve en/of ondersteunende rol op zich nemen in de keuzes naast de sport (studiekeuze, zelfstandig wonen, leven na de sportcarrière …).